sasava

Çäge çüýşesi bilen aýna çüýşeleriň doňmagy bilen aýna reňklemegiň arasyndaky tapawut

Giriş: Gündelik himiki maddalar pudagynda aýna gaplar ýokary aç-açanlyk we gowy duýgurlyk aýratynlyklaryna eýedir, çäge basmak we doňdurma prosesi aýna çüýşeleri sarp edijilerde meşhur bolan howply duýga we süýşmezlik häsiýetine eýe edýär.Bu makala aýna partlama prosesi, aýaz prosesi we reňklemek barada degişli bilimleri paýlaşýar, mazmuny dostlaryň salgylanmasy üçin:

1. Çäge daşlary hakda

Giriş
Adaty abraziw uçar, tehnologiýa yzygiderli ösdürildi, kämilleşdirildi we kämilleşdirildi.Özboluşly gaýtadan işleýiş mehanizmi we giňişleýin gaýtadan işlemek we amaly diapazony bilen häzirki ýerüsti bejeriş pudagynda has meşhur boldy we Maşyn öndürmekde, gurallarda, lukmançylyk enjamlarynda, elektron enjamlarynda, dokma tehnikasynda, çap we boýag maşynlarynda, himiýada giňden ulanyldy. tehnika, azyk tehnikasy, gurallar, kesiş gurallary, ölçeg gurallary, galyplar, aýna, keramika, senetçilik, tehnikany bejermek we başga-da köp ugurlar.

Abraziw uçar
Käbir daşarky güýçleriň täsiri astynda ýokary tizlikde hereket edýän abraziw bilen emele gelen uçary aňladýar.Gury partlama üçin daşarky güýç gysylan howa;suwuk partlama üçin daşarky güýç gysylan howanyň we ýylmaýjy nasosyň garyşyk hereketidir.

Ipleörelge
Pressureokary basyşly howa burnuň inçe deşiklerinden geçende emele gelen ýokary tizlikli howa akymyny ulanýar we aýnanyň üstki gurluşy yzygiderli zaýalanmagy üçin inçe däneli kwars gumy ýa-da kremniy karbidi aýna ýüzüne urýar. gum bölejikleriniň täsiri bilen mat üstüni emele getirýär.
Partlaýan ýeriň gurluşy howanyň tizligi, çyglylygyň gatylygy, esasanam gum bölejikleriniň görnüşi we ululygy bilen kesgitlenýär, inçe çäge bölejikleri ýerüsti gurluşy döredýär we gödek çukur eroziýa tizligini ýokarlandyryp biler. partlamanyň üstü.

Abraziw
Derýa gumy, deňiz gumy, kwars gumy, korund çäge, rezin çäge, polat çäge, aýna atyş, keramiki ok, polat ok, poslamaýan polat, hoz derisi, mekgejöwen çigidi bolup bilýän uçary gaýtadan işlemek prosesinde ulanylýan serişdä degişlidir. we ş.m. Dürli partlama prosesi talaplaryna laýyklykda dürli materiallar we däne ululyklary saýlanýar.

Arza
Oksid şkalasyny, galyndy duzlaryny we kebşirleýiş şlaklaryny, dürli görnüşli iş bölekleriniň üstündäki galyndylary arassalaň.
Dürli iş bölekleriniň üstündäki kiçijik gabyklary arassalaň.
Örtügiň we örtügiň ýelmeşmegini gowulandyrmak üçin ýerüsti örtügiň öňüni almak we iş böleklerini örtmek üçin ulanylýar.
Mehaniki bölekleriň işleýşini gowulandyrmak, jübüt bölekleriň ýaglaýyş şertlerini gowulandyrmak we mehaniki işleýiş sesini azaltmak üçin ulanylýar.
Stressi ýok etmek we bölekleriň ýadawlyk güýjüni we poslama garşylygyny ýokarlandyrmak üçin ýerüsti güýçlendiriji bejergide ulanylýar.
Köne bölekleri abatlamak we kemçilikli önümleri bejermek üçin ulanylýar.
Kauçuk, plastmassa, aýna we beýleki galyplary galybyň ýüzüne zyýan bermezden arassalamak, galybyň takyklygyny üpjün etmek, önümiň derejesini ýokarlandyrmak we galybyň hyzmat möhletini ýokarlandyrmak üçin ulanylýar.
Gaýtadan işlemegi tamamlaň, böleklerdäki çyzgylary we gaýtadan işleýiş belliklerini aýyryň we birmeňzeş we şöhlelendirmeýän ýerüsti effekt alyň.
Gum bilen örtülen harplar (boýag), çäge ýuwulan jeans, aýaz aýna we ş.m. ýaly ýörite çäge basma effektlerini alyň.

Gaplamak hakda
Giriş Himiýada doňdurma bejergisi, kremniniň karbidi, kremniniň gumy, nar tozy we ş.m. ýaly abraziw serişdeleri bilen aýnany mehaniki ýa-da el bilen üwemekdir.Aýnanyň we beýleki zatlaryň üstüni gidroflor kislotasynyň ergini bilen gaýtadan işlemek bolýar.Önümler aýazly aýna we beýleki önümlere öwrülýär.Aýazdan soň möhürleme öndürijiligi has gowudyr.

Aýazly aýna, adaty aýnanyň asyl tekiz ýüzüni obýekti gaýtadan işlemek arkaly tekizden gödek (aç-açan) üýtgetmek prosesine degişlidir.Tekiz aýnanyň bir ýa-da iki tarapy birmeňzeş we gödek ýer ýasamak üçin kremniy karbid, kremniniň gumy, nar tozy we ş.m. ýaly abraziw materiallar bilen mehaniki ýa-da el bilen ýuwulýar.Aýnanyň üstüni gidroflor kislotasynyň ergini bilen hem gaýtadan işlemek bolýar.Alnan önüm aýazly aýna bolýar.Aýazly aýna üstü, ýaýradylan ýagtylygy ýaýradýan we aç-açan we aç-açan bolmak artykmaçlygy bolan gödek mat üstünde gaýtadan işlenýär.

Aýazly aýna bilen çäge bilen örtülen aýnanyň arasyndaky tapawut

Doňdurma we gum bilen örtmek, çyranyň çyrasyndan geçenden soň has birmeňzeş ýaýramagy emele getirer ýaly aýnanyň üstüni basýar.Ordinaryönekeý ulanyjylara iki prosesi tapawutlandyrmak kyn.Aşakda iki prosesiň önümçilik usullary we olary nädip kesgitlemelidigi beýan edilýär..

1. Doňdurma prosesi Doňdurma aýnanyň üstüni güýçli kislota bilen çykarmak üçin taýýarlanan kislotaly suwuklyga (ýa-da kislotaly pasta ulanmak) aýnany çümdürmegi aňladýar we şol bir wagtyň özünde güýçli kislota erginindäki wodorod florid kristallaryň döremegine sebäp bolýar. aýna üst.Şonuň üçin aýaz prosesi gowy ýerine ýetirilen bolsa, aýazly aýnanyň üstü adaty däl bolýar we duman täsiri kristallaryň ýaýramagy netijesinde emele gelýär.Relativelyerüsti birneme gödek bolsa, bu doňan ussanyň ýetişmedik ýerine ýetirýän kislotanyň aýnany has çynlakaý pozýandygyny aňladýar.Ora-da käbir böleklerde henizem kristal ýok (köplenç çäge ýok, ýa-da aýnada tegmiller bar), bu hem ussat ussatlygyň pes ussatlygydyr.Bu proses tehnologiýasy kyn.Bu proses aýna ýüzünde ýüze çykýan ýalpyldawuk kristallar hökmünde ýüze çykýar, kritiki ýagdaýda emele gelýär, esasy sebäbi ammiak wodorod floridiniň sarp edilişine ýetmegidir.

BGBNYKSD

2. Gum partlamasy Bu proses gaty ýygydyr.Aýnanyň üstüne pürküji ýarag bilen ýokary tizlikde çykýan çägeli bölejikler bilen urýar, şonuň üçin aýna ýagtylygyň ýaýramagynyň täsirine ýetmek we ýagtylygy howply duýmak üçin ajaýyp konkaw-konweks ýüzüni emele getirýär.Gum bilen örtülen aýna önüminiň üstü birneme gödek.Aýnanyň üstü zaýalananlygy sebäpli, aslynda aýdyň aýna ýagtylykda ak ýaly bolup görünýär.Kyn senet.

3. Iki prosesiň arasyndaky tapawut düýbünden başga.Aýazly aýna çäge bilen örtülen aýnadan has gymmat we täsiri esasan ulanyjynyň islegine bagly.Käbir üýtgeşik äýnek aýaz üçin hem ýaramly däl.Asyllylygy yzarlamak nukdaýnazaryndan mat ulanylmaly.Gum partlamagy adatça zawodlarda tamamlanyp bilner, ýöne çägelemek prosesi hakykatdanam gowy etmek aňsat däl.
Aýazly aýna çägeli duýgy, güýçli gurluş, ýöne çäkli nagyşlar bilen öndürilýär;gum bilen örtülen aýna galyp bilen nagyşlanýar we talaplara laýyklykda sepilýär.Şeýlelik bilen, islän grafikalaryňyz çäge bilen örtüleninden doňup biler.

Reňklemek hakda

Reňkleýjiniň roly, aýnany görünýän ýagtylygy saýlap siňdirmek we şeýlelik bilen belli bir reňk görkezmekdir.Aýnadaky reňkleýjiniň ýagdaýyna görä, ol üç görnüşe bölünýär: ion reňkleýji, kolloid reňkleýji we ýarymgeçiriji birleşýän mikrokristal reňkleýji.Ion reňkleýjiler giňden ulanylýan görnüşi.

1.Ion reňkleýji

Ulanmak aňsat, reňklere baý, gözegçiligi gaýtadan işlemek aňsat, arzan, giňden ulanylýan reňkleýiş usulydyr, dürli ion reňkleýjiler reňk talaplaryna we hakyky şertlere görä saýlanýar

1) Marganes birleşmeleri adatça marganes dioksidi, gara poroşok ulanylýar

Marganes oksidi, goňur gara poroşok
Kaliý permanganat, çal-gyrmyzy kristallar

DFBWQFW

Marganes birleşmeleri aýnany gyrmyzy reňkde goýup biler.Adatça marganes dioksidi ýa-da kaliý permanganat ulanylýar.Eremegiň dowamynda marganes dioksidi we kaliý permanganat marganes oksidine we kisloroda bölünip bilner.Aýna marganes oksidi bilen reňklenýär.Marganes oksidi reňksiz marganes monoksidine we kisloroda bölünip bilýär we reňkleýiş täsiri durnuksyz.Okislenýän atmosferany we durnukly ereýän temperaturany saklamaly.Marganes oksidi we demir, dihromat bilen paýlaşylýan mämişi-sarydan goýy gyrmyzy-gyzyl aýna almak üçin bilelikde işleýär.Gara aýna edip bolýar.Marganes birleşmeleriniň mukdary, adatça, düzümiň 3% -5% -ini düzýär we açyk gyrmyzy aýna alyp bolýar.

2) Kobalt birleşmeleri

Kobalt monoksidi ýaşyl poroşok
Kobalt trioksidi goýy goňur ýa-da gara poroşok
Kobalt birleşmeleriniň hemmesi ereýän wagtynda kobalt monoksidine öwrülýär.Kobalt oksidi aýnanyň reňkini birneme gök öwüsýän we atmosfera täsir etmeýän birneme durnukly güýçli reňkleýji.0,002% kobalt monoksidi goşmak, stakany açyk gök reňkde edip biler.Açyk gök reňk almak üçin 0,1% kobalt monoksidi goşuň.Kobalt birleşmeleri mis we hrom birleşmeleri bilen birmeňzeş gök, gök-ýaşyl we ýaşyl aýna öndürmek üçin ulanylýar.Marganes birleşmeleri bilen çuň gyzyl, gyrmyzy we gara aýna öndürmek üçin ulanylýar

3) Mis birleşýän mis sulfat gök-ýaşyl kristal

Mis oksidi gara poroşok
Kubok oksidi gyzyl kristal tozy
Okislenme şertlerinde 1% -2% mis oksidi goşmak aýnanyň reňkini döredip biler.Mis oksidi gök aýna öndürmek üçin kubok oksidi ýa-da ferrik oksidi bilen işläp biler.

4) Hrom birleşmeleri

Natriý dihromat mämişi gyzyl kristal
Kaliý hromaty sary kristal
Natriý hromat sary kristal
Hrom erän wagtynda hrom oksidine bölünýär we peselýän şertlerde aýna ýaşyl reňkde bolýar.Okislenme şertlerinde aýnanyň reňkini sary-ýaşyl edýän ýokary walentli hrom oksidi hem bar.Güýçli okislenme şertlerinde hrom okislenýär.Mukdary köpelende, aýna reňksiz hrom birleşmeleriniň mukdaryna açyk sary bolýar, birleşmäniň 0,2% -1% hrom oksidi hasaplanýar we soda-hek-silikat aýnadaky maddalaryň 0,45% -i, okislenme şertlerinde okislenýär.Arassa ýaşyl aýna ýasamak üçin Chrome we mis oksidi bilelikde ulanylyp bilner

5) Demir birleşmeler esasan demir oksidi.Gara poroşok aýnany gök-ýaşyl demir oksidine we gyzyl-goňur poroşok aýnany sary reňkde reňkläp biler.

Demir oksidiniň we marganesiň birleşmesi ýa-da kükürt we pulizirlenen kömür bilen ulanylsa, aýnany goňur (amber) edip biler.

2. Kolloid reňkleýji aýna belli bir reňk görkezmek üçin ýagtylygy saýlap siňdirmek we dargatmak üçin stakanda inçe dargadylan kolloid bölejiklerini ulanýar.Kolloid bölejikleriň ululygy aýnanyň reňkini esasan kesgitleýär.Kolloid reňklemek Adatça, aýnany reňklemek üçin ýörite ýylylygy bejermek prosesi talap edilýär we kolloid reňklemegiň aýratyn täsiri bar, ýöne amal has çylşyrymly we bahasy has ýokary.

3. icarymgeçiriji birleşme mikrokristally reňkleýji serişde Kükürt selen birleşmesini öz içine alýan aýna, ýarymgeçirijiniň kristallary ýylylyk bejergisinden soň çökýär.Elektronlaryň girişdäki görnüşi görünýän ýagtylygy siňdirýär we reňkli bolýar, reňkleýiş täsiri gowy we bahasy pes, şonuň üçin has köp ulanylýar, ýöne prosese gözegçilik etmegiň rasionallygyna üns berýär.

VDVSASA

Iş wagty: 25-2022-nji fewral