sasava

Habarlar

 • PTFE elementi Petri nahar laboratoriýasy Bakteriýa öýjükleriTetrafluoro Medeniýet nahary

  PTFE elementi Petri nahar laboratoriýasy Bakteriýa öýjükleriTetrafluoro Medeniýet nahary

  Düşündiriş: PTFE Petri nahar laboratoriýasy Bakteriýa öýjükleriTetrafluoro Medeniýet nahary , Polietetrafluoroetilen material.Moumşak we gidrofobiki ýer, galyňlaşdyrylan material, ýokary temperatura garşylygy, kislota we aşgar garşylygy, howpsuzlygy goramak.PTFE (Polytetrafluoroetilen) Petri d ...
  Koprak oka
 • Global hromatografiýa esbaplary we sarp ediş bazaryndaky geljekki mümkinçilikler we bazar dünýägaraýşy

  Global hromatografiýa esbaplary we sarp ediş bazaryndaky geljekki mümkinçilikler we bazar dünýägaraýşy

  Recentlyakynda daşary ýurt gözleg guramasy maglumatlar toplumyny çykardy.2022-nji ýyldan 2027-nji ýyla çenli dünýädäki hromatografiýa esbaplary we sarp ediliş bazary, goşma ösüş bilen 4,4 milliard dollardan 6,5 milliard dollara çenli öser ...
  Koprak oka
 • 2023 gyzgyn satuw laboratoriýasy üçin sarp edilýän ýylyň ahyrynda seýrek satuw

  2023 gyzgyn satuw laboratoriýasy üçin sarp edilýän ýylyň ahyrynda seýrek satuw

  Bir aýlyk mahabatymyz bar, senesi 26-njy oktýabrdan 26-njy noýabr aralygynda.Köne müşderilere gaýtaryp bermek we şol bir wagtyň özünde täze müşderileri çekmek maksady bilen, bu mahabaty amala aşyrmak üçin kompaniýamyzyň birnäçe önümi has gowy satmagyny bilgeşleýin başladyk!Ine, promo ...
  Koprak oka
 • 2mL Amber HPLC flakon

  2mL Amber HPLC flakon

  HPLC flakonlary ýokary öndürijilikli suwuk hromatografiýanyň (HPLC) möhüm bölegi bolup, nusgalary saklamak we derňemek üçin ulanylýar.HPLC flakonlary dürli zerurlyklary we amaly programmalary kanagatlandyrmak üçin dürli ululykda we reňkde bolýar.Iň meşhur ululyk, HPLC programmalarynyň köpüsine laýyk gelýän 9mm flakon ...
  Koprak oka
 • Crimper we De-crimper

  Crimper we De-crimper

  Laboratoriýa ulanmak üçin niýetlenen köpugurly we çydamly gural bolan 20mm we 13mm krimper we de-crimper bilen tanyşdyrmak.Krimper we de-krimper ýokary hilli poslamaýan polatdan ýasalyp, uzak ömri we könelmegine garşylygy üpjün edýär.Bu, laboratoriýada işleýänler üçin iň gowy saýlawy edýär ...
  Koprak oka
 • 2ml Silanizirlenen aýna nusga çüýşesi

  2ml Silanizirlenen aýna nusga çüýşesi

  San taýdan derňew geçirilende ýa-da materiallary saklanyňyzda wagt tygşytlaň we galyndy çykdajylaryny az saklaň.Silan aýna nusga çüýşelerimiz bug çökdürmek silan usuly bilen bejerildi.Silanizasiýa we silisifikasiýa ýaly ýerüsti passiwasiýa bejergileri belli bir bitewiligi saklamak üçin zerurdyr ...
  Koprak oka
 • Hromatografiýanyň gelip çykyşy

  hromatografiýa, "hromatografiki derňew", "hromatografiýa" diýlip hem atlandyrylýan, seljeriş himiýasy, organiki himiýa, biohimiýa we beýleki ugurlarda giňden ulanylýan amaly we seljeriş usulydyr.Hromatografiýany esaslandyryjy Russ ...
  Koprak oka
 • Suwuk hromatografiýa boýunça mukdar derňewiniň ýörelgeleri we usullary

  Suwuk hromatografiýa boýunça mukdar taýdan derňewiň ýörelgeleri we usullary Suwuk hromatografiýanyň bölüniş mehanizmi, iki faza üçin garyndynyň düzüm bölekleriniň ýakynlygynyň tapawudyna esaslanýar.Dürli stasionar fazalara görä, suwuk hromatografiýa ...
  Koprak oka
 • Dürli HPLC nusga alma flakon synagy

  Dürli HPLC nusga alma flakon synagy Has köp baha töleseň zatlar gowumy?HPLC flakonlarynyň dürli markalardan näme tapawudy bar Professional köpçülikleýin spektrometriýa synag kompaniýasy hökmünde eksperimental sarp ediş materiallaryny saýlamak elmydama maglumatlara esaslanýar.Boş synagda elmydama bolar ...
  Koprak oka
 • Aýna flakonlara gowşak esasy birleşmäniň adsorbsiýasyny öwreniň

  Aýna flakonlara gowşak esasy birleşmäniň adsorbsiýasyny öwreniň

  Authorazyjy / 1,2 Hu Rong 1 Hol deprek deprek aýdymy Xuezhi, 1 gezelençden öň Jinsong 1 - Täze 1, 2 【Abstrakt】 Borosilikat aýnasy derman senagatynda giňden ulanylýan gaplama materialy we ergin gaplarydyr.Smoothokary garşylyk häsiýetleri bar bolsa-da, tekiz, korro ...
  Koprak oka
 • ABŞ we Germaniýa ýokary klassiki müşderileri üçin täze döredilen 20 mm alýumin gapaklary

  Beýleki hytaý manufaturalary bilen deňeşdirilende, septa bilen täze döredilen iň oňat GC gapaklary.bular: - arassalaýjy, has güýçli, has berk.20 mm Crimp Alýumin gapagy, nurbat gapagy bilen deňeşdirilende has gowy möhürleme täsirine eýe, ýokary temperatura synag gurşawynda ýokary temperatura has çydamly, ca ...
  Koprak oka
 • HPLC septa gaznasynyň arassalygy

  HPLC septa gaznasynyň arassalygy: Hytaýyň içerki bazarynda, gazet septa öndürilende, ulanylýan materiallar we önümçilik gurşawy gaty bulaşyk, HAMAI çig mallara we arassalaýjylara gaty berk gözegçilik ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2