sasava

Alýumin gapakly GC GCMS guraly üçin HAMAG çüýşäniň diametri 20mm 20ml gysga arassa kellä geýilýän tekiz aşaky borosilikat.

Alýumin gapakly GC GCMS guraly üçin HAMAG çüýşäniň diametri 20mm 20ml gysga arassa kellä geýilýän tekiz aşaky borosilikat.

Gysga düşündiriş:

HAMAG, alýumin gapakly GC GCMS gurallary üçin çüýşäniň diametri 20mm 20ml gysgyçly ýokary gulakly flakon tekiz aşaky borosilikat hödürleýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Çüýşe gapaklarynyň spiral nauşnik seriýasy täzeligi wagt tygşytlamak we amatlylyk bilen birleşdirýär
Artykmaç bugarmagyň öňüni alyp biler we çüýşäni gowy möhürläp biler.
Üýtgeşik nurbat sapak dizaýny yzygiderli möhürlenmegi üpjün edýär.Päsgelçilik takyk işlenýär we mehaniki gollaryň işlemegi aňsat.
Gaty hil partiýadan partiýa çenli ululygyň yzygiderliligini üpjün edýär. Professional takyk nurbat sapagy septa we flakony has gowy möhürleýär, gurallary ulanman işlemek ýönekeý.Göni el bilen gysyp bolýar.
Adaty GC we HPLC nusga çüýşeleri üçin ulanylýar.Şeýle hem awtoulag nusgasy we nusga saklamak üçin ulanylýar.
Tekiz çüýşäniň pad bilen uly aragatnaşyk meýdany we awtoulag nusgasy aşak süýşende has berk möhür bar.Septa PTFE we silikondan ýasalyp, ajaýyp işlemegini üpjün edýär.Esasanam gaz hromatografiýasy üçin amatlydyr we nusga sanjylanda septanyň nauşnik çüýşesine düşmezligine göz ýetirer.

Aýratynlyklary

Ady 20mm20ml ýokarky bölek nauşnik arassalamaktekiz aşagyalýumin gapaklary bilen
Klassifikasiýa Laboratoriýa çüýşesi
Marka ady HAMAG
Model belgisi HM-0837
Gelip çykan ýeri Hytaý, Zhejiang
Material Borosilikat aýna,alýumin, Silikon / PTFE
Reňk Arassala
Ses 20ml
Osapylmagyň ululygy 20 mm
Ölçegi OD22.5 * 75mm
Kap açylan ýokarky / nauşnikli gapak
Custörite goldaw OEM, ODM, OBM
Satyş goldawy Mugt nusga

Aýratynlyklary

- gapaklar septa, gapaklaryň dürli reňki.islege bagly.
- Logotipi arassalaň ýa-da aýratynlaşdyryň.islege bagly.
- Açyk gysga ýokarky möhürler ýa-da merkezi deşik bilen bar.
- Tebigat PTFE / tebigat Silikon septa
- Ösen tehnologiýalardan we ajaýyp çig maldan ýasaldy.
- Kepka we septa bilen ýygnanyp bilersiňiz, wagtyňyzy tygşytlamak üçin derrew ulanyň.
- Çüýşäniň boýnunyň takyk ölçegi, tutawajyň dogry bolmagyny üpjün ediň.
- Topardan partiýa çenli ululygyň yzygiderliligini üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.
- Ajaýyp möhürlemek we himiki garşylyk üçin gapaklar PTFE / silikon bilen örtülendir.
- Kepkalar, hapalanmagy ýok etmek üçin ýokary hilli materiallardan öndürilýär.

Arza:lukmançylyk kömegi we jemgyýetçilik saglygy, daşky gurşawy goramak, azyk önümleri, himiýa senagaty, biologiýa senagaty


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň