sasava

Hach ýaly suw derňew gurallary üçin 40mL TOC EPA aýna flakon arassa çüýşe

Hach ýaly suw derňew gurallary üçin 40mL TOC EPA aýna flakon arassa çüýşe

Gysga düşündiriş:

HAMAG, TOC öndürijisiniň ähli gurallary bilen ulanmak üçin amatly kepillendirilen Total Organic Carbon (TOC) flakon toplumlaryny hödürleýär.
Üç konfigurasiýada bar - hemmesinde <10ppb uglerod bar
Silikon / PTFE septa we gapaklar üçin aýrylmaz tozan örtügi
Flakonlar, gapaklar we septa ABŞ EPA-nyň “Hapalanmaýan nusga konteýnerleri üçin spesifikasiýa we görkezme”, OSWER Direktiwasy 9240.0-05A, 1992-nji ýylyň dekabry üçin iň berk arassalanmaga sezewar edilýär.
Gap-gaçlaryň her biri, QC Analiz kepilnamasy bilen (Haryt belgisi we Lot belgisi çüýşe belliklerini öz içine alýar).
Wekil gutardy Her önümçilik ýeriniň gowy flakonlary ABŞ-nyň EPA agyz suwy usuly 524.2 we ýangyç kislorodlaryny ulanmak arkaly derňew üçin garaşsyz, kepillendirilen daşky gurşaw barlaghanalaryna iberilýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

EPA görkezmelerini ulanyp, suw derňewi üçin dogry flakony saýlaň.“Hamag EPA” nurbat flakon toplumlary, nusga taýýarlanylanda wagtyňyzy tygşytlamak üçin ýygnalan we gurulmadyk amatly enjamlarda bar.Jemi göwrümi 20mL we 40mL bolan arassa ýa-da gök aýna EPA flakonlary saýlaň.Embygnalan toplumlara öňünden berkidilen gapaklar we septalar bar.Gurulmadyk amatly enjamlara plastik halta gysylan gaplanan flakonlar we polibaglarda aýratyn gaplanan gapaklar we septa girýär.

EPA nurbat flakonlary üçin amatly enjamlar, EPA 40 CFR 136 "Hapalaýjy maddalary seljermek üçin synag proseduralaryny kesgitlemek boýunça görkezmeler" we ABŞ EPA 40 CFR 141 "Içimlik suwda milli wagtlaýyn başlangyç düzgünleri: Içimlik suwda trihalometanlara gözegçilik" boýunça aýratyn suw almak üçin maslahat berilýär.

Gaty hasaba alnan ISO hil dolandyryş ulgamy boýunça gaýtadan işlenýär we gaplanýar.Awtoklawly, saklamak aňsat.Gap saklamak ýa-da ýapmak görnüşi hökmünde ulanylýar.

Düşündiriş

Ady 40 mlTOP EPA gapaklar we septa bilen flakonlar
Klassifikasiýa Laboratoriýa çüýşesi
Marka ady HAMAG
Model belgisi HM-4095 / 0022EA
Gelip çykan ýeri Hytaý, Zhejiang
Material Borosilikat aýna, PP, silikon / PTFE
Reňk Arassala
Ses 40ml
Osapylmagyň ululygy 24 mm
Ölçegi OD27.5 * 95mm
Kap Topapyk ýokarky / nauşnikli gapak
Custörite goldaw OEM, ODM, OBM
Satyş goldawy Mugt nusga

Aýratynlyklary

- Galam bellikleri üçin amatly itingazuw paneli bilen.islege bagly.
- gapaklar septa, gapaklaryň dürli reňki.islege bagly.
- Custöriteleşdirilen logo.islege bagly.
- closedapyk ýokarky nurbat möhürleri ýa-da merkezi deşik bilen bar.
- Tebigat PTFE / tebigat Silikon septa 22 * ​​3mm
- Ösen tehnologiýa we ajaýyp çig maldan ýasaldy.
- Kepka we septa bilen ýygnanyp bilersiňiz, wagtyňyzy tygşytlamak üçin derrew ulanyň.
- Çüýşäniň boýnunyň takyk ölçegi, tutawajyň dogry bolmagyny üpjün ediň.
- Topardan partiýa çenli ululygyň yzygiderliligini üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.
- Ajaýyp möhürlenme we himiki garşylyk üçin gapaklar PTFE / silikon bilen örtülendir.
- Kepkalar, hapalanmagy ýok etmek üçin ýokary hilli materiallardan öndürilýär.
- USP usuly 643 synag
- highokary arassa suwdan daşarky we nusga al
- Pes fon, standartlary taýýarlamak we saklamak üçin ajaýyp
- Arassalamak tassyklamasy ýönekeýleşdirilýär we TOC synag usuly bilen çykdajylar azalýar

Arza:suw derňewi, derman goşundylary bukjasy, ABŞ-nyň Daşky gurşawy goramak gullugynyň talaplary, Daşky gurşaw derňewi, himiki ammar we amaly goşundylar.

Bukja:

Bukja Ölçegi Agram
1 gap = 100pc 10* 37 * 34cm 3kg
1 Karton = 6 gap = 600 sany 66 * 37 * 34cm 20kgs
asvqv
wqqvwq
qwqvqwv

Saglygy goramak

Kepillik: /
Klassifikasiýa:Laboratoriýa çüýşesi
Custörite goldaw:OEM, ODM, OBM
Marka ady:HAMAG
Model belgisi:HM-4095 / 0022EA
Gelip çykan ýeri:Zhejiang, Hytaý
Önümiň ady:Aýna flakon

Material:Aýna, PP
Reňk:Arassala
Gaplamak:100pcs / pk
Göwrümi:40ml
Ulanylyşy:Laboratoriýa derňewi
Ölçegi:27.5 * 95mm
Gap:Topapyk ýokarky / ýokarky gapak

Gaplamak we eltip bermek

Bölümleri satmak:6-dan köp
Topar üçin paketiň ululygy:67X38X42 sm
Her topara jemi agram:24.000 kg


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň